Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.02.2020

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 §

1 Kodeksu Spółek Handlowych

oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki,

które odbędzie się w dniu 27.02.2020 r. o godz. 13 00

w Białymstoku, ul. Nowosielska 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za

okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny

sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji

podziału zysku za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

c) podziału zysku za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgodnie z

art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

9. Zamknięcie obrad.

 

Zarząd

ALTRAD POLAND S.A.