Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27.02.2020

Zarząd Spółki ALTRAD POLAND S.A.

działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZA) Spółki, które odbędzie się w dniu 27.02.2020 r. o godz. 13 00 w Białymstoku, ul. Nowosielska 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz z dokonania oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego oraz propozycji podziału zysku za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

7. Zatwierdzenie poprzez podjęcie uchwał:

a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

b) sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

c) podziału zysku za okres 01.09.2018r. – 31.08.2019r.

d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu

e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

8. Podjęcie uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy zgodnie zart. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd

ALTRAD POLAND S.A.